HONORAR

Priser

Prisen fremgår av Oppdragsbekreftelsen ved oppdragets påbegynnelse. Det vil da også som oftest bli aktuelt å be om a konto beløp.

 

Grunnlaget for salærberegningen er medgått tid, men det vil kunne gjøres justeringer blant annet ut fra sakens karakter og oppnådd resultat.

Avhengig av oppdragets karakter ligger mine timepriser mellom kr 1 400 og kr 2 000 eksklusiv merverdiavgift; mellom kr 1 750 og 2 500 inkludert merverdiavgift.

 
Privat
rettshjelps-
dekning

Med en del unntak vil mange privatpersoner, særlig knyttet til saker om fast eiendom, kunne få dekket det vesentligste av egne saksomkostninger gjennom innboforsikringen. 

Spesifikke vilkår vil kunne variere fra selskap til selskap men egenandelen vil ofte være rundt kr 4 000 pluss 20 % av det overskytende og maksimal dekning rundt kr 100 000. Dekning gis fra det tidspunkt en tvist har oppstått. Ta med polise eller opplys om aktuell forsikring.

For saker som reguleres av rettshjelpsoven, tilhørende forskrift eller stykkpris forskriften, kan gis rettshjelpsdekning fra det offentlige basert på den offentlige salærsatsen til enhver tid.

Offentlig
rettshjelps-
dekning

Loven skiller mellom fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd og fri sakførsel gis i noen typer saker uten behovsprøving og er i andre typer saker undergitt behovsprøving i forhold til inntekt og formue.

Ved begge de ovennevnte situasjoner vil jeg etter avtale med klient søke om dekning når det er grunnlag for det.